Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego jest organem kierującym działalnością Towarzystwa na obszarze działalności Oddziału w okresie między Walnymi Zebraniami Członków. Zarząd działa na podstawie statutu Towarzystwa oraz Ramowego Regulaminu Zarządu Oddziału PTL.


Skład Zarządu Oddziału PTL w Szczecinie, wybrany 23 marca 2018 roku:

 1. Przewodniczący: Krzysztof Sielecki
 2. Sekretarz: Bartłomiej Małecki
 3. Skarbnik: Leszek Ryniec
Członkowie:
4. Kazimierz Gapiński
5. Paweł Gzyl
6. Tadeusz Leśnik
7. Grzegorz Majchrzak
8. Bernard Piecyk
9. Piotr Pietkun
10. Krzysztof Skomra
11. Zofia Węgrzyn


Do Kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. realizowanie zadań Towarzystwa zgodnie z uchwałami władz Towarzystwa i Walnego Zebrania,
 2. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
 3. przyjmowanie nowych członków,
 4. podejmowanie decyzji o wykluczeniu i skreśleniu z listy członków Towarzystwa,
 5. zgłaszanie do Zarządu Głównego wniosków w sprawie nadania godności członka honorowego i odznak honorowych,
 6. sporządzanie planów pracy i preliminarzy budżetowych oraz sprawozdań z działalności Oddziału,
 7. zwoływanie Walnych Zebrań,
 8. tworzenie bądź likwidacja Kół i nadzorowanie ich pracy,
 9. zarządzanie majątkiem Oddziału, w tym zaciąganie zobowiązań i nabywanie praw zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, z wyłączeniem spraw  zwykłego zarządu, tj. O wartości prawa lub zobowiązania jednorazowo nie przekraczającego kwoty określonej aktualną uchwała Walnego zebrania.


Komisja Rewizyjna Oddziału PTL w Szczecinie:

 1. Przewodniczący: Leszek Ankudo
 2. Członek:  Piotr Kmet
 3. Członek:  Jarosław Szlachetka


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola całokształtu działalności Oddziału co najmniej raz w roku ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych,
 2. zgłaszanie na posiedzeniu Zarządu uwag i wniosków w sprawie działalności Oddziału,
 3. kontrola opłacania składek członkowskich,
 4. składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności i jej wyników, uwag do sprawozdań Zarządu Oddziału oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Nr konta Oddziału PTL w Szczecinie:

    05 1940 1076 3094 5849 0000 0000